Kam skirta Šeimos kortelė?

Šeimos kortelėmis galės naudotis gausios ir prižiūrinčios vaiką su negalia šeimosPlačiau ↱

Kas yra gausi šeima?

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar nuolatinai globojamų globotinių iki 18 metų amžiaus. Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Gausios šeimos nariu pilnametis vaikas išlieka pabaigęs bendrojo ugdymo mokyklą iki tų metų rugsėjo, kai tradiciškai prasideda studijos universitetuose ar profesinėse mokyklose.

Gausioje šeimoje gali būti du tėvai ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų.

Jeigu išsiskyręs asmuo su vaikais sukuria naują šeimą su asmeniu, kuris taip pat turi vaikų, vaikų skaičius šeimoje yra vertinamas bendrai.

Norint gauti šeimos kortelę, dėl asmens duomenų apsaugos reikės atlikti tik kelis veiksmus, prašysime www.spis.lt įvesti arba patikslinti savo elektroninį paštą ir uždėti keletą varnelių.

Atkreipiame dėmesį, kad SPIS tvarkomi asmens duomenys, pateikti įprastinės ir elektroninės formos prašyme kortelei gauti ir prie jo pridėtų dokumentų ar nustatymo elektroninėje erdvėje, taip pat registrų ir informacinių sistemų duomenys tapatybei bei teisei gauti kortelę nustatyti . Išsamus tvarkomų duomenų sąrašas pateikiamas SPIS Privatumo politikos 4 punkte.

Šeimos kortelė bus gaminama pagal Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) nurodytus duomenis ir išsiųsta į faktinę ar deklaruotą gyvenamąją vietą. Prioritetas bus teikiamas faktinei gyvenamajai vietai. 

Jeigu šeimos duomenų nėra SPIS sistemoje (taip gali nutikti, jei šeima nepildė prašymo išmokai vaikui ar kitai socialinei paslaugai gauti), joje verta užsiregistruoti ir prašymą teikti nustatyta tvarka internetu www.spis.lt. Vaizdo instrukciją, kaip prisijungti prie SPIS, galima peržiūrėti čia.

Jei registruotis sistemoje nenorima, tuomet šeima kortelę galima gauti užpildžiusi prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (SPPD). Jį galima siųsti paštu arba pateikti atvykus į SPPD adresu A.Vivulskio g. 13, 03115 Vilnius. Prašymo forma yra patvirtinta Šeimos kortelės tvarkos apraše, o pridedamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos seniūno ar notaro. Pridėti reikia tik tuos dokumentus apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėje sistemoje (pagal poreikį).

Prie prašymo pridedami dokumentai apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose (pagal poreikį):

* Pareiškėjo tapatybės dokumento kopija – visada

Jeigu nėra duomenų registruose:

* Teismo sprendimas dėl vaiko(ų) gyvenamosios vietos nustatymo

* Ugdymo įstaigos, vykdančios pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo bei aukštojo mokslo nuolatinės studijų formos programą pažyma kai vaikas pilnametis.

Kas yra šeimos, prižiūrinčios vaiką su negalia?

Neįgalųjį slauganti ar prižiūrinti šeima – tokia šeima, kurioje kartu su tėvais gyvena vaikas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, arba darbingo amžiaus nesusituokęs asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Norint gauti šeimos kortelę, dėl asmens duomenų apsaugos reikės atlikti tik kelis veiksmus, prašysime www.spis.lt įvesti arba patikslinti savo elektroninį paštą ir uždėti keletą varnelių.

Atkreipiame dėmesį, kad SPIS tvarkomi asmens duomenys, pateikti įprastinės ir elektroninės formos prašyme kortelei gauti ir prie jo pridėtų dokumentų ar nustatymo elektroninėje erdvėje, taip pat registrų ir informacinių sistemų duomenys tapatybei bei teisei gauti kortelę nustatyti . Išsamus tvarkomų duomenų sąrašas pateikiamas SPIS Privatumo politikos 4 punkte.

Šeimos kortelė bus gaminama pagal Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) nurodytus duomenis ir išsiųsta į faktinę ar deklaruotą gyvenamąją vietą. Prioritetas bus teikiamas faktinei gyvenamajai vietai. 

Jeigu šeimos duomenų nėra SPIS sistemoje  (taip gali nutikti, jei šeima nepildė prašymo išmokai vaikui ar kitai socialinei paslaugai gauti), joje verta užsiregistruoti ir prašymą teikti nustatyta tvarka internetu www.spis.lt. Vaizdo instrukciją, kaip prisijungti prie SPIS, galima peržiūrėti čia.

Jei registruotis sistemoje nenorima, tuomet šeima kortelę galima gauti užpildžiusi prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (SPPD). Jį galima siųsti paštu arba pateikti atvykus į SPPD adresu A.Vivulskio g. 13, 03115 Vilnius. Prašymo forma yra patvirtinta Šeimos kortelės tvarkos apraše, o pridedamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos seniūno ar notaro. Pridėti reikia tik tuos dokumentus apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėje sistemoje (pagal poreikį).

Prie prašymo pridedamų dokumentų apie asmens duomenis patvirtintos kopijos, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose (pagal poreikį):

* pareiškėjo tapatybės dokumento kopija – visada

* pažyma apie šeimos narių deklaruotą gyvenamą vietą (kai vaikas yra pilnametis ir gyvena su tėvais).

Jeigu nėra duomenų registruose:
* Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą neįgalumo pažymą ar kitus dokumentus, patvirtinančius vaiko neįgalumą ar nedarbingumą.
* Slaugomo asmens Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) – tik kai vaikas pilnametis.
* Teismo sprendimas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo kai tėvai išsiskyrę.
* Teismo sprendimas dėl pilnamečio asmens (globojamo vaiko) pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje bei globėjo ar rūpintojo paskyrimo

Šeimos kortelė bus gaminama pagal Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) nurodytus duomenis ir išsiųsta į faktinę ar deklaruotą gyvenamąją vietą. Prioritetas bus teikiamas faktinei gyvenamajai vietai. Tačiau dar prieš tai šeimos gaus elektroninius laiškus, kuriais bus prašomos išreikšti sutikimą gauti Šeimos kortelę. Neišsakius tokio sutikimo Šeimos kortelė negalės būti gaminama ir atsiunčiama dėl sustiprintos asmens duomenų apsaugos.

Jeigu šeimos duomenų nėra SPIS sistemoje (taip gali nutikti, jei šeima nepildė prašymo vaiko pinigams), joje verta užsiregistruoti ir prašymą teikti nustatyta tvarka internetu www.spis.lt.

Jei registruotis sistemoje nenorima, tuomet šeima kortelę galės gauti užpildžiusi prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (SPPD). Prašymą galima teikti raštu. Jį galima siųsti paštu arba pateikti atvykus į SPPD (Vivulskio g. 13, 03221 Vilnius, Lietuva). Prašymo forma yra patvirtinta Šeimos kortelės tvarkos apraše, o pridedamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos seniūno ar notaro. Pridėti reikia pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir, jei reikia, tik tuos dokumentus apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose (pagal priežastį kodėl kortelė skiriama).

Šeimai išduodama viena nemokama kortelė – ja gali naudotis visi asmenys šeimoje, kurių vardai ir pavardės nurodyti ant kortelės. Tais atvejais, kai šeimos narių daugiau nei 6, išduodamas kortelės tęsinys – antra kortelė, kurioje nurodomas pareiškėjas ir pirmoje kortelėje nenurodyti šeimos nariai. Partnerių lojalumo sistemose šios dvi kortelės vertinamos kaip viena, turinti tą patį brūkšninį kodą. Ji naudojama tik tuo atveju, kai šeima nori pasinaudoti nuolaidomis, kurių suteikimui partneris prašo pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą kiekvienam šeimos nariui.

Pritaikant Šeimos kortelės nuolaidas ir lengvatas, šeima gali būti paprašyta pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo, moksleivio, studento ar neįgaliojo pažymėjimą.
Kiekvienas šią kortelę turinčios šeimos narys nuo 6 metų amžiaus gali gauti ir naudotis papildoma Šeimos kortele. Pilnamečiai šeimos nariai papildomą kortelę gali užsakyti taip, kaip ir pirmąją – pildyti prašymą interneto svetainėje www.spis.lt arba rašyti raštu ir siųsti prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.

Svarbu žinoti, kad už už papildomos fizinės kortelės gamybą ir siuntimą reikia sumokėti 3,2 Eur pavedimu į SPIS sistemoje nurodytą sąskaitą (Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, Swedbank, AB, sąskaitos numeris LT29 4040 0636 1000 0314, mokėjimo paskirtis – už papildomos kortelės gamybą ir siuntimą Vardenio Pavardenio kortelės turėtojo vardu). Papildomą kortelę šeima gaus per 30 darbo dienų nuo apmokėjimo.

SVARBI INFORMACIJA: kai šeima prašymą Šeimos kortelei gauti teikia raštu, visada reikia pridėti patvirtintą pareiškėjo asmens tapatybės dokumento kopiją. Taip pat labai svarbu, kad prašyme būtų išvardinti visi šeimos nariai, įskaitant ir patį pareiškėją, norintys naudotis kortelės nauda ir turintys teisę tai daryti, nes prašyme pateiktų asmenų sąrašas yra spausdinamas ant pačios kortelės.  

Comments are closed.

Close Search Window