Dažniausiai užduodami klausimai

Šeimos kortelės yra išduodamos gausioms ir negalią turinčius vaikus, nepaisant jų amžiaus, slaugančioms ar prižiūrinčioms šeimoms.

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar nuolatinai globojamų iki 18 metų amžiaus.

Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie nesusituokę ir neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Gausios šeimos nariu pilnametis vaikas išlieka pabaigęs bendrojo ugdymo mokyklą iki tų metų rugsėjo, kai tradiciškai prasideda studijos universitetuose ar profesinėse mokyklose.

Gausioje šeimoje gali būti du tėvai ar vienas iš tėvų. Jei tėvai išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų, tačiau vaikai teisės naudotis kortele nepraranda. 

Kortelę gauti gali ir šeima, kurioje auga vaikai iš ankstesnių santuokų, kai šeimoje iš viso yra 3 ar daugiau vaikų, nepriklausomai nuo to, kurioje santuokoje vaikai gimė. šiuo atveju svarbu, kad teisę gauti Šeimos kortelę turi tik tas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu gyvena vaikas, ir bendrai, jo šeimoje auga ne mažiau nei 3 vaikai.

Negalią turintį slauganti, prižiūrinti šeima –   šeima, kurioje kartu su tėvais gyvena vaikas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba darbingo amžiaus nesusituokęs asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Jeigu globoju ar slaugau negalią turintį artimą giminaitį (mamą, tėvą, seserį, brolį), ar man priklauso Šeimos kortelė?

Negalią turintį prižiūrinčia šeima laikoma tokia šeima, kurioje tėvai prižiūri (slaugo) kartu gyvenantį pilnametį ar nepilnametį negalią turintį vaiką, įvaikį, nuolatinį globotinį. Tai reiškia, kad prižiūrint ar slaugant kitą artimą giminaitį, o ne vaiką, Šeimos kortelė neišduodama.

Atnaujinta: 2021 03 05

Prašymą galima pildyti interneto svetainėje www.spis.lt, rašyti raštu (prašymo formą galima rasti svetainėje PARSISIŲSTI PRAŠYMĄ PILDYMUI) ir siųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui paštu, adresu A. Vivulskio g. 13, 03162 Vilnius, arba pateikti tiesiogiai atvykus į departamentą.

Teikiant prašymą, reikėtų atkreipti dėmesį į prašyme nurodytą šeimos sudėtį ir pasitikrinti, ar visi pageidaujantys naudotis kortele šeimos nariai yra pažymėti. Nepažymėti ar neįrašyti į šeimos sudėtį šeimos nariai naudotis kortele negalės, jiems nebus suteiktas personalizuotas QR kodas ir prisijungimo raktas, pateikus prašymą gauti virtualią kortelę.

Taip pat svarbu nurodyti adresą, kuriuo siunčiant Šeimos kortelę, Pareiškėjas turės galimybę atsiimti ją kaip registruotą siuntą.

Kai Prašymas teikiamas paštu, kartu turi būti pridedamos Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo 6 p. nustatyta tvarka patvirtintos Prašymą teikiančio pilnamečio Šeimos nario asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje) ir reikiamų Aprašo 6.1–6.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijos (patvirtintos notaro, seniūno, konsulinio pareigūno arba kompetentingo užsienio valstybės pareigūno).

Jei Prašymas teikiamas atvykus į SPPD, šiuos dokumentus tikrina Prašymą priimantis SPPD darbuotojas.

  Atnaujinta: 2023 03 07

Savivaldybių socialiniai darbuotojai, padedantys asmenims teikti prašymus socialinei paramai gauti, savo kompetencijos ribose gali konsultuoti asmenis ir padėti pildyti prašymus bei patikrinti, kokių konkrečiai duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.

Asmeniui sutikus, savivaldybės darbuotojai, turintys suteiktą prieigą prie SPIS sistemos gali patikrinti, ar šeima atitinka Kortelės turėtojams keliamus reikalavimus ir tokiu atveju prie prašymo pridėti reikia tik pareiškėjo asmens tapatybės dokumento kopiją.

Atnaujinta: 2020 09 02

SPIS sistemoje socialiniam darbuotojui nėra suteiktų teisių pildyti elektroninio prašymo Šeimos kortelei gauti pagal rašytinį asmens prašymą.

Visi rašytiniai prašymai siunčiami į Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (žiūrėti informaciją „4. Kaip ir kur pildyti prašymą”), o į SPIS juos suveda Departamento darbuotojas.

Tačiau savo kompetencijos ribose socialinis darbuotojas gali konsultuoti asmenis ir padėti išspausdinti ar pildyti prašymus bei patikrinti sistemoje kokių papildomų dokumentų gali reikėti.

Patikrinti, kokios nuolaidos suteikiamos su Šeimos kortele, galite tinklapyje Rasti nuolaidas, o nuolaidų vietas atpažinsite iš specialaus Šeimos kortelės ženklo.

Nuolaidas prekėms, paslaugoms ir renginiams suteikia Šeimos kortelės partneriai – privačios ir valstybinės įmonės ir įstaigos.

Vienos nuolaidos bus ilgalaikės ir galios  nuo 3 mėn. iki nuolatinai, o kitos vienkartinės, kurios tinklapyje Karšti pasiūlymai . Tai gali būti bilietai į renginį su nuolaida ar kiti panašūs vienkartiniais siūlymai.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Kada pradės veikti   Lietuvos kortelė Baltijos  šalyse?

Jau pradėjo veikti, kai atsakingos institucijos pasirašė susitarimą bendradarbiauti. Pavyzdžiui Adventica parkas Rygoje jau skelbia, kad priima lietuvių šeimas tokiomis pat sąlygomis kaip ir latvių.

Kai tik Šeimos kortelės Partneris nuspręs dalyvauti Baltijos šeimos kortelės programoje, visa informacija apie jo teikiamas privilegijas bus skelbiama Šeimos kortelės svetainėje.

Kada bus galima gauti privilegijas kitose Baltijos šalyse?

Kiekvienas Šeimos kortelės partneris teikia privilegijas pagal savo galimybes ir pasirinkimą. Todėl ar priimti ir kokiomis sąlygomis priimti Baltijos šalių šeimos kortelės turėtojus, sprendžia taip pat kiekvienas Partneris atskirai. Kai tik bus suderintos sąlygos su konkrečiu Partneriu dėl Šeimos kortelės taikymo Baltijos šalyse, visa informacija bus skelbiama Šeimos kortelės svetainėje prie nuolaidų lietuvių ir anglų kalba https://seimos-kortele.lt/nuolaidos_lengvatos/.

 

Ar Baltijos šalių kortelė paprastai bus skenuojama šalyse kaip banko kortelė?

Šeimos kortelė nėra banko kortelė, bet jos magnetinis kodas gali būti skenuojamas arba virtualioje kortelėje gali būti skenuojamas jos QR kodas. Apie tai kaip reikia patekti Šeimos kortelė kai norima gauti privilegijas, rekomenduojame skaityti prie kiekvienos Privilegijos skelbiamoje informacijoje svetainėje: https://seimos-kortele.lt/nuolaidos_lengvatos/

Taip, jūsų šeima turi teisę gauti Šeimos kortelę, nes įstatyme nėra nurodoma, kurioje šalyje vaikas turi mokytis pagal bendrojo ugdymo, taip pat formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar kurioje valstybėje turėtų studijuoti pagal nuolatinės studijų formos programą aukštojoje mokykloje.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Šeimos kortelė skiriama šeimai, kai trys ir daugiau vaikų faktiškai gyvena vienoje šeimoje. Jeigu du vaikai gyvena su tėčiu ir mama vienoje šeimoje, o trečias vaikas su savo mama kitoje šeimoje teismo sprendimu dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, tuomet nėra laikoma, jog šeima yra gausi, nepaisant to, kad asmuo turi tris vaikus, iš kurių vieno išlaikymui moka alimentus.

Gausioje šeimoje gali būti du tėvai ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų.

Jeigu išsiskyręs asmuo su vaikais sukuria naują šeimą su asmeniu, kuris taip pat turi vaikų, vaikų skaičius šeimoje yra vertinamas bendrai.

Atnaujinta: 2021 03 05

Neįgalumo lygis Šeimos kortelei gauti suprantamas taip, kaip jis aiškinamas sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo ir švietimo, mokslo ir sporto ministrų įsakymu patvirtintu Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašu. Pagal šį aprašą, neįgalumas nustatomas asmenims iki 18 metų, išskyrus asmenis, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, kompleksiškai įvertinus asmens sveikatos būklę ir savarankiškumo kasdienėje veikloje ir galimybių ugdytis netekimo mastą.

Papildomi kriterijai norint gauti Šeimos kortelę tokiu atveju nekeliami t. y.  jei vaikui yra nustatytas neįgalumo lygis, jo tėvai ir visi kiti šeimos vaikai turi teisę gauti Kortelę.

Atnaujinta: 2021 09 02

Budintis globotojas teisės gauti Šeimos kortelę neturi, nes jis nėra vaiko atstovas pagal įstatymą. Atkreipiame dėmesį, kad budintis globotojas ne globoja, o prižiūri vaikus ir už tai gauna nustatytą atlygį.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Jei siunčiamas rašytinis prašymas, pridėti būtinai reikia pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Norime būti tikri, kad prašymą už gausią šeimą pateiks ją teisę turintis atstovauti asmuo.

Pagal poreikį, jeigu abejojate ar informacija apie tai yra prieinama valstybės registruose, galite patys pridėti arba SPPD paprašius, papildomai gali reikėti pridėti:

 • teismo sprendimo kopija dėl vaiko ar vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, jei tėvai yra išsiskyrę,
 • teismo sprendimo kopija dėl globėjo, rūpintojo paskyrimo, jei vaikas ar vaikai globojami, rūpinami,
 • teismo sprendimo kopija dėl įvaikinimo, jei vaikas ar vaikai įvaikinti,
 • ugdymo įstaigos, vykdančios pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo bei aukštojo mokslo nuolatinės studijų formos programą, pažymos kopija, jei vaikas pilnametis, tačiau mokosi.

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos arba notarų, arba seniūnų. Remiantis įstatymais, seniūnai seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje neatlygintinai atlieka notarinius veiksmus gyventojams, liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą.

 

Atnaujinta: 2021 09 02

Jei siunčiamas rašytinis prašymas, pridėti būtinai reikia pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Norime būti tikri, kad prašymą už gausią šeimą pateiks ją teisę turintis atstovauti asmuo.

Pagal poreikį, jeigu abejojate ar informacija apie tai yra prieinama valstybės registruose, galite patys pridėti arba SPPD paprašius, papildomai gali reikėti pridėti:

 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotos pažymos apie nepilnamečio vaiko neįgalumo lygį arba vaiko su negalia neįgaliojo pažymėjimo kopija;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotos slaugomo asmens specialiųjų poreikių nustatymo pažymos kopija;
 • pažyma apie šeimos narių deklaruotą gyvenamą vietą (kai vaikas su negalia yra pilnametis bei gyvena su tėvais;
 • teismo sprendimo kopija dėl globėjo, rūpintojo paskyrimo, jei vaikas ar vaikai yra globojami, rūpinami,
 • teismo sprendimo kopija dėl įvaikinimo, jei vaikas ar vaikai įvaikinti,
 • teismo sprendimo kopija dėl pilnamečio globojamo vaiko pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje bei globėjo, rūpintojo paskyrimo, taip pat dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;
 • teismo sprendimo kopija dėl vaiko ar vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, jei tėvai yra išsiskyrę.

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos arba notarų, arba seniūnų. Remiantis įstatymais, seniūnai seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje neatlygintinai atlieka notarinius veiksmus gyventojams, liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą.

Atnaujinta: 2021 09 02

Prisijungus prie SPIS, atsidaryti „Naujas prašymas”, pasirinkti Šeimos kortelė prašymą. 

Įvesti asmens suaugusio vaiko, kuriam yra virš 24 m. ir kuris turi negalią duomenis, SP-1 formoje, pasirinkti: „Vaikas, kuriam nustatyta nuolatinė globa”. 

Išsaugoti, tada spausti redaguoti (pieštuko simbolis) ir prie šeimos nario statuso iš naujo pasirinkti:

„Suaugęs neįgalus asmuo, kurį slaugo (prižiūri) kartu su juo gyvenantys tėvai”. 

Išsaugoti ir pildyti prašymą toliau. Pabaigoje jį pateikti. 

Vadovaujantis Šeimos kortelės įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, šeima, prižiūrinti (slauganti) neįgalųjį – šeima, kurioje kartu su tėvais gyvena vaikas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, arba darbingo amžiaus nesusituokęs asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Vadovaujantis šia nuostata, kai šeimoje neįgalų suaugusį asmenį prižiūri (slaugo) kitas šeimos narys, bet ne tėvai ar vienas iš tėvų, teisės gauti Šeimos kortelę nėra.

Taip, Šeimos kortele gali naudotis kiekvienas šeimos narys, kurio vardas ir pavardė yra nurodyti Šeimos kortelėje. Kartu gali reikėti pateikti peržiūrai asmens tapatybę įrodantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą, moksleivio, studento, neįgaliojo pažymėjimą).

Atnaujinta: 2021 03 05

Šeimai nemokamai išduodama viena Šeimos kortelė, ant kurios nurodomi visų šeimos narių vardai ir pavardės. 

Vadovaujantis Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo 18 punktu „Vienoje kortelėje nurodomi ne daugiau kaip 6 šeimos narių vardai ir pavardės. Jei šeimą sudaro daugiau kaip 6 šeimos nariai, kortelę sudaro atitinkamas skaičius kortelių, kurių kiekvienoje yra nurodomi ankstesnėje (-ėse) kortelėje (-ėse) nenurodyti šeimos narių vardai ir pavardės bei kortelės brūkšninis kodas.“

Šeimos, kuriose yra daugiau nei 6 asmenys, turintys teisę naudotis kortele, gali gauti 2 a net 3 korteles, kurios laikomos pirmos kortelės tęsiniu ir turi tą patį identifikacinį numerį..

Antra ar paskesnė kortelė naudojama TIK vardinių nuolaidų teikimui, kai prašoma įrodyti visų šeimos narių tapatybes ir jų asmeninę teisę naudotis nuolaidomis. Nuskaitant šeimos kortelę kai taikomos nuolaidos šis kortelės tęsinys nenaudojamas.

Į kiekvieną paskesnę kortelę įrašomas pareiškėjas (mama,  tėtis ar globėjas) ir sekantys šeimos nariai.

Kiekvienas šią kortelę turinčios šeimos narys gali gauti ir naudotis papildoma fizine ar virtualia Šeimos kortele.

Atnaujinta: 2021 03 05

Prisijunkite prie savo paskyros, pasirinkite „Mano prašymai“ ir raskite mygtuką redaguoti (pieštuko simboliukas).

Pasirinkite mygtuką „Grįžti“ ir paspauskite „Keisti SP-formą“ mygtuką bei pasirinkite „Gerai“.

Ties savo duomenimis (asmens, kuris teikia prašymą), spauskite mygtuką redaguoti (pieštuko simboliukas).

Faktinės gyvenamosios vietos laukelyje pradėkite vesti miestą (pilnai pavadinimo neveskite, pasirinkite iš siūlomų), pasirinkite iš pasiūlytų variantų Jums tinkamą. Savivaldybės rašyti nereikia, ji užsipildo automatiškai pagal miestą. Tada veskite gatvę, tai pat pasirinkite iš siūlomų. Namo numerį ir butą įveskite ranka, išsaugokite.

Kai įrašysite ir išsaugosite, spauskite „Toliau“ bei pasirinkite kokiu adresu norite, kad būtų siunčiama kortelė.

Patikrinkite ar tinkamas adresas, išsaugokite ir spauskite „Pateikti“.

Kortelė galioja 5 metus nuo jos pagaminimo datos, bet ne ilgiau, nei kortelės turėtojas turi teisę į kortelę.

 

Atnaujinta: 2020 01 08

Šeimos kortelė pagaminama ir atsiunčiama per 35 darbo dienas nuo teisės gauti kortelę patvirtinimo. Jeigu prašymas kortelei gauti buvo pildomas ne internetu, o raštu, tuomet kortelės pagaminimas ir atsiuntimas gali užtrukti šiek kiek ilgiau.

Atnaujinta: 2023

Taip nutinka tada, kai atvykęs kurjeris negali įteikti jums Šeimos kortelės, nes neranda pareiškėjo siuntos įteikimo vietoje. Šeimos kortelė yra dokumentas, kuriame yra įrašyti asmenų duomenys ir gali būti siunčiamas tik registruotu paštu.

Jei pateikėte prašymą gauti Šeimos kortelę ir SPIS sistema nurodytu jūsų paskyroje ir el.pašto adresu atsiuntė patvirtinimą, kad jūsų prašymas patvirtintas, ir kortelę turėtumėte gauti per 30 darbo dienų, bet praėjus šiam terminui jos negavote, kortelės ieškokite PAŠTO SKYRIUJE kur laukia neįteiktos registruotos siuntos. Pašto poskyriuose neįteiktos registruotos siuntos yra saugomos 30 kalendorinių dienų.

Jei ir ten nerandate – gali būti, kad ji jau grąžinta į SPPD, nes jos neatsiėmėte per nurodytą terminą. Tokiu atveju kreipkitės kortelės administruojančios institucijos nurodytais kontaktais Telefonas: +370 706 68271 ar el. paštu: seimoskortele@sppd.lt ir ji jums bus atsiųsta ar įteikta SPPD.

Net ir neturint fizinės Šeimos kortelės, galite pradėti naudotis mobiliąja (virtualia) Šeimos kortele, generuojama kiekvienam šeimos nariui. Instrukciją rasite čia: https://seimos-kortele.lt/mobilioji-programele-virtuali-seimos-kortele/

2023-05

Kortelė aktyvuojama pirmą kartą ją panaudojus nuolaidai gauti.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Kiekvienas Šeimos kortelę turinčios šeimos narys gali gauti ir naudotis papildoma Šeimos kortele. Ji yra lygiavertė pirmai fizinei kortelei ir visos nuolaidos galioja taip pat, kaip ir pirmai fizinei kortelei.

Papildoma kortelė gali būti fizinė ir virtuali (programėlė).

Nuolaidą taikantis partneris gali paprašyti parodyti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Papildoma kortelė turi unikalų numerį ir yra atskira nuo pagrindinės kortelės partnerių lojalumo programų. T.y. kiekvienas turintis papildomą Šeimos kortelę vertinamas kaip atskiras nuolaidos gavėjas.

Pilnamečiai šeimos nariai papildomą kortelę sau ar nepilnamečiui šeimos nariui  gali užsakyti taip, kaip ir pirmąją – pildyti prašymą interneto svetainėje www.spis.lt arba rašyti raštu ir siųsti prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui adresu A. Vivulskio g. 13, 03162 Vilnius.

Svarbu žinoti, kad už papildomos kortelės gamybą ir siuntimą reikia sumokėti. Pasikeitė papildomos šeimos kortelės kaina. Nuo šiandien ji kainuoja 3,2 Eur.

Užpildę prašymą, būsite informuoti, kad šią sumą reikėtų pervesti pavedimu į SPIS sistemoje nurodytą sąskaitą (Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, Swedbank, AB, sąskaitos numeris LT29 4040 0636 1000 0314, mokėjimo paskirtis – už papildomos kortelės gamybą ir siuntimą Vardenio Pavardenio kortelės turėtojo vardu). Papildomą kortelę šeima gaus per 35 darbo dienas nuo apmokėjimo.

Nenorintys papildomai mokėti už kortelės gamybą ir siuntimą turi teisę nemokamai naudotis mobiliąja programėle (virtualia Šeimos kortele). Virtualios kortelės prašymą galima teikti kito mėn. po patvirtinimo, kad turite teisę gauti pirmą kortelę, 11 d. (t.y. kai pagaminama pirma kortelė), o jos prisijungimo duomenys sugeneruojami  kelių val. bėgyje.

Visa informacija apie ją yra čia: https://seimos-kortele.lt/mobilioji-programele-virtuali-seimos-kortele/

Šeimos kortelės programėlę gali turėti kiekvienas ją parsiusiuntęs į išmanųjį įrenginį. 

Mobilioji Šeimos kortelė gali būti tik papildoma ir turi būti pridėta prie Šeimos kortelės programėlės. Teisę ja naudotis turi kiekvienas šeimos narys, kuris įrašytas į pirmą fizinę Šeimos kortelę.

Informacija kaip parsisiųsti programėlę, pateikti prašymą Mobiliajai šeimos kortelei gauti ir kaip ją pridėti prie programėlės rasite čia:

Pridedant Mobiliąją  šeimos kortelę, reikia įvesti gautą SPIS ar el. laišku QR kodą (prisijungimo raktą). Jį gausite SPIS pateikę prašymą naudotis Mobiliąją šeimos kortele.

Virtuali kortelė gali būti pridėta prie Šeimos kortelės programėlės ne anksčiau nei po 2 dienų, kai Prašymas ją gauti patenkintas SPIS.

Atnaujinta 2023-12

SPIS suteiktą kodą visada galite pasižiūrėti prisijungę prie SPIS, atsidarę polapį „Mano prašymai“ ir nurodę apytikrį laikotarpį kada teikėte prašymą gauti kortelę.

Atnaujinta 2022-02-07

Jei nepavyksta pridėti virtualios kortelės prie parsisiųstos programėlės, reikėtų tai bandyti atlikti po kelių dienų.

Šiuo metu nėra galimybių tikslinti Šeimos kortelės duomenis po to, kai prašymas internetu jau pateiktas. Tokiu atveju pareiškėjas iš savo www.spis.lt paskyroje nurodyto elektroninio pašto turi kreiptis į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą dėl prašymo koregavimo adresu seimoskortele@sppd.lt.

 

Atnaujinta: 2020 03 05

Gimus ar pradėjus nuolatinai globoti dar vieną vaiką, gali būti teikiamas prašymas naujai kortelei. Kortelė pagaminama ir atsiunčiama nemokamai.

Jūs turite pasirinkimą.

1. Norite naujos kortelės su naujos šeimos sudėties pakeitimais?

* Parašote mums el.laišką iš SPIS sistemoje nurodyto informacijai gauti el.pašto adreso, kad prašote stabdyti jau išduotą Šeimos kortelę;

* Šeimos kortelės galiojimas stabdomas (informuojami partneriai), gaunate nuo mūsų pranešimą, kad kortelė sustabdyta;

* Pildote prašymą SPIS naujai kortelei gauti taip, kaip pildėte pirmą kartą, nurodydama pilną šeimos sudėtį.

* trūkumas – teks 35 darbo dienas likti be Šeimos kortelės, kol bus pagaminta nauja.

2. Galite naudotis turima kortele ir paskesnėmis su ja susietomis su jose nurodyta šeimos sudėtimi, jei tokių turite.

Kai tik bus pakeistas Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimosi tvarkos aprašas bei jo pagrindu bus galimybė pateikti prašymą pasikeitus šeimos sudėčiai, skirti naują Šeimos kortelę, informuosime. Šiuo atveju bus gaminama nauja kortelė, o anksčiau turėtos galiojimas stabdomas po naujos kortelės įteikimo.

Atnaujinta: 2023

Tokia situacija gali nutikti, jeigu registruose teikiami duomenys nepatvirtina jūsų šeimos statuso, kuris suteikia teisę turėti Šeimos kortelę (pvz.: nedeklaruoti kai kurie šeimos nariai).

SPIS prašymo formoje galima pasirinkti ko pageidaujate:

– Šeimos kortelę išduoti pirmą kartą;

– Išduoti antrą ar paskesnę šeimos kortelę;

– Pirmą kortelę pametus, išduoti naują, o ankstesnės kortelės galiojimą nutraukti.

Jeigu nepavyksta pateikti prašymo nė vienu iš šių būdų, visada galima rinktis teikti rašytinį prašymą (pridėti rpie prašymo pareiškėjo asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją, patvirtintą nustatytą tvarka) arba teikti prašymą atvykus į SPPD.

Į klausimą kaip teikti prašymą, išsamų atsakymą rasite  2 klausime.

Atnaujinta: 2023 03 07

Norint gauti Šeimos kortelę, šeimynos dalyvis (steigėjas) turi pateikti rašytinį prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui adresu A. Vivulskio g. 13, 03162 Vilnius. Jį galima siųsti paštu arba pateikti atvykus į SPPD.

Prašymo forma yra patvirtinta Šeimos kortelės tvarkos apraše, o pridedamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos seniūno ar notaro. Pridėti reikia pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir, jei reikia, tik tuos dokumentus apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba informacinėse sistemose (pagal priežastį kodėl kortelė skiriama). Prašymo formą atsisiųsite paspaudę nuorodą:

Prašymo forma

Svarbu prašyme nurodyti šeimynos dalyvį (steigėją) ir visus nuolatinai globojamus vaikus. Visi vienoje šeimynoje nuolatinai globojami vaikai yra sumuojami. Šeimai išduodama viena nemokama kortelė – ja gali naudotis visi asmenys šeimoje, kurių vardai ir pavardės nurodyti ant kortelės. Tais atvejais, kai šeimos narių daugiau nei 6, išduodamas kortelės tęsinys – antra kortelė, kurioje nurodomas pareiškėjas ir pirmoje kortelėje nenurodyti šeimos nariai. Partnerių lojalumo sistemose šios dvi kortelės vertinamos kaip viena, turinti tą patį brūkšninį kodą. Ji naudojama tik tuo atveju, kai šeima nori pasinaudoti nuolaidomis, kurių suteikimui partneris prašo pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą kiekvienam šeimos nariui.

Pametus ar netyčia sugadinus Šeimos kortelę, reikia pildyti naują prašymą naujai kortelei jame nurodant, kad prašote atšaukti pamestos ar sugadintos kortelės galiojimą ir pagaminti naują.

Tai galima padaryti arba internetu www.spis.lt, arba teikti rašytinį prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui adresu A. Vivulskio g. 13, 03162 Vilnius. Pametus arba netyčia sugadinus, nauja Šeimos kortelė išduodama nemokamai. Tačiau Šeimos kortelę sugadinus tyčiniais veiksmais, už naująją teks sumokėti iš asmeninių lėšų.

Atnaujinta: 2021 09 02

Elektroninis laiškas yra informacinis, tačiau susipažinti su privatumo politika reikia, jeigu norite internetu teikti užklausas, prašymus.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Pildant prašymą ir norint gauti informaciją apie jo nagrinėjimą e-paštu, reikia atlikti kelis veiksmus iš eilės tokia seka:

* po elektroninio pašto skiltimi padėti 2 varneles, kad norite gauti naujienas nurodytu e-pašto adresu ir sutikimą, kad bus naudojami jūsų duomenys kortelės prašymui generuoti

* užpildyti prašymo formą, jei reikia patikslinti

* išsaugoti prašymą

* pateikti prašymą

E-laišką gausite kai jūsų prašymui bus suteiktas statusas „patvirtintas“ ir būsite įtraukti į kortelės gavėjų sąrašą.

Jei atlikote visus veiksmus šia seka ir negavote e-laiško apie tai, ar sistema patvirtino prašymą, ar jį atmetė ir prašo patikslinti duomenis, susisiekite https://www.SPIS.lt/Titulinis/Kontaktai  nurodytu telefono numeriu dėl techninių trikdžių: tel. (8 5) 2355800, I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45

Kitą kartą prisijungus prie www.spis.lt sistemos, jums vėl bus pateiktas klausimas, ar sutinkate su privatumo politika. Kai sutiksite, paslaugomis galėsite naudotis toliau.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Sukurta galimybė Šeimos kortelės informaciniame modulyje stebėti situaciją kaip naudojamasi galimybe turėti Šeimos kortelę. Duomenys apie Kortelę turinčių šeimų skaičių atnaujinami kartą per savaitę. 

SPIS vitrinose vykdomi techninio atnaujinimo darbai, funkcionalumas neveikia.

Derybos

Nerandate atsakymų į Jums rūpimus klausimus?

Susisiekite su mumis ir mes atsakysime į Jums rūpimus klausimus. SUSISIEKTI!

Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymas 
Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-01-01)

<…>
2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1Gausi šeima – tėvai, nuolatiniai globėjai (rūpintojai), kurie augina ir (ar) nuolatinai globoja (rūpina) tris ar daugiau vaikų iki 18 metų, taip pat susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų trys ar daugiau vaikų iki 18 metų, arba vienas iš tėvų ir jų trys ar daugiau vaikų iki 18 metų, taip pat jų nesusituokę ir savo vaikų neturintys pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, arba bendrojo ugdymo mokyklas baigę šių šeimų vaikai laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.

2Šeima, prižiūrinti (slauganti) neįgalųjį, – šeima, kurioje kartu su tėvais gyvena vaikas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, arba darbingo amžiaus nesusituokęs asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

3Šeimos kortelė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuriame įrašyti šeimos kortelės turėtojo vardas, pavardė, kortelės identifikacinis numeris, arba į išmanųjį įrenginį atsisiunčiama mobilioji šeimos kortelės programa.

4. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2742, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21596


3 straipsnis. Teisė į šeimos kortelę

1. Teisę į šeimos kortelę turi kiekvienas gausios šeimos narys arba šeimos, prižiūrinčios (slaugančios) neįgalųjį, narys (toliau – šeimos kortelės turėtojas):

1) gausios šeimos tėvas, motina, nuolatinis globėjas (rūpintojas), jų sutuoktiniai ar vienas iš tėvų, kuris augina ir (ar) nuolat globoja (rūpina) tris ar daugiau vaikų, vaikas, augantis arba nuolat globojamas (rūpinamas) gausioje šeimoje, iki jam sukaks 18 metų, vyresni negu 18 metų vaikai ar buvę nuolat globojami (rūpinami) vaikai, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 24 metai;

2) šeimos, prižiūrinčios (slaugančios) neįgalųjį, tėvas, motina, nuolatinis globėjas (rūpintojas), jų sutuoktiniai ar vienas iš tėvų, kuris prižiūri (slaugo) kartu su juo gyvenantį, nuolat globojamą (rūpinamą) vaiką, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, arba darbingo amžiaus nesusituokusį asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialusis nuolatinės slaugos poreikis, kiti auginami ar nuolat globojami (rūpinami) vaikai, iki jiems sukaks 18 metų, ir vyresni negu 18 metų vaikai ar buvę nuolat globojami (rūpinami) vaikai, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 24 metai (išskyrus darbingo amžiaus nesusituokusio asmens, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialusis nuolatinės slaugos poreikis, vaikus), kartu su tėvais gyvenantis nesusituokęs darbingo amžiaus asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

2. Teisę į šeimos kortelę praranda tie tėvai arba vienas iš tėvų, dėl kurių teismas priėmė sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo; nuolatinis globėjas ar rūpintojas, kurie teismo nutartimi nušalinti arba atleisti nuo nuolatinio globėjo ar rūpintojo pareigų; šeimyna, kuri jos dalyvių arba teismo sprendimu yra atleista nuo vaikų nuolatinio globėjo (rūpintojo) pareigų arba teismo sprendimu yra nušalinta nuo vaikų nuolatinio globėjo (rūpintojo) pareigų.

3. Vaikas, kuriam išduota šeimos kortelė, nepraranda teisės į šeimos kortelę šio straipsnio 1 dalyje nustatytu laikotarpiu, nors šią teisę prarado vienas iš tėvų, nuolatinis globėjas (rūpintojas), šeimynos dalyvis arba sumažėjo vaikų, sudariusių gausią šeimą, skaičius.

4. Gausioms šeimoms ar šeimoms, prižiūrinčioms (slaugančioms) neįgalųjį, nemokamai išduodama viena šeimos kortelė. Prireikus kiti gausios šeimos ar šeimos, prižiūrinčios (slaugančios) neįgalųjį, nariai šeimos kortelę gali įsigyti vadovaudamiesi Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo nuostatomis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2742, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21596

<…>

Comments are closed.

Close Search Window