Dažniausiai užduodami klausimai

Šeimos kortelės yra išduodamos gausioms ir neįgalius vaikus, nepaisant jų amžiaus, slaugančioms ar prižiūrinčioms šeimoms.

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar globotinių iki 18 metų amžiaus.

Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie nedirba, neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Gausios šeimos nariu pilnametis vaikas išlieka pabaigęs bendrojo ugdymo mokyklą iki tų metų rugsėjo, kai tradiciškai prasideda studijos universitetuose ar profesinėse mokyklose.

Gausioje šeimoje gali būti du tėvai ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų. Kortelę gauti gali ir šeima, kurioje auga vaikai iš ankstesnių santuokų, kai šeimoje iš viso yra 3 ar daugiau vaikų, nepriklausomai nuo to, kurioje santuokoje vaikai gimė.

Svarbu, kad teisę gauti Šeimos kortelę turi tik tas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu ar tėvų sutarimu gyvena vaikas, ir bendrai, jo šeimoje auga ne mažiau nei 3 vaikai.

Neįgalųjį slauganti, prižiūrinti šeima – šeima, kurioje kartu su globėju, kuriuo paskirtas vienas iš tėvų, gyvena asmuo, teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ir kuriam šioje srityje yra nustatyta globa. Taip pat šeima, kurioje kartu su tėvais gyvena vaikas, įvaikis ar globotinis ir jam nustatytas neįgalumas arba 55 proc. bei mažesnis darbingumo lygis.

Jeigu globoju ar slaugau neįgalų artimą giminaitį (mamą, tėvą, seserį, brolį), ar man priklauso Šeimos kortelė?

Neįgalųjį prižiūrinčia šeima laikoma tokia šeima, kurioje:

 • Vienas iš tėvų yra paskirtas neveiksnaus asmens globėju (globojamas neveiksnus pilnametis vaikas);
 • Tėvai slaugo, prižiūri kartu gyvenantį pilnametį ar nepilnametį neįgalų vaiką, įvaikį, globotinį.

Tai reiškia, kad globojant ar slaugant kitą artimą giminaitį, o ne vaiką, Šeimos kortelė neišduodama.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Patikrinti, kokios nuolaidos suteikiamos su Šeimos kortele, galite tinklapyje www.seimos-kortele.lt, o nuolaidų vietas atpažinsite iš specialaus Šeimos kortelės ženklo.

Nuolaidas prekėms, paslaugoms ir renginiams suteikia Šeimos kortelės partneriai – privačios ir valstybinės įmonės ir įstaigos.

Vienos nuolaidos bus ilgalaikės ir galios iki 3, arba iki 6 mėnesių, o kitos vienkartinės, kurios tinklapyje www.seimos-kortele.lt įvardijamos kaip „Karšti pasiūlymai“. Tai gali būti bilietai į renginį su nuolaida ar kiti panašūs vienkartiniais siūlymai.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Taip, jūsų šeima turi teisę gauti Šeimos kortelę, nes įstatyme nėra nurodoma, kurioje šalyje vaikas turi mokytis pagal bendrojo ugdymo, taip pat formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar kurioje valstybėje turėtų studijuoti pagal nuolatinės studijų formos programą aukštojoje mokykloje.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Prašymą galima pildyti interneto svetainėje www.spis.lt, rašyti raštu (prašymo formą galima rasti svetainėje www.seimos-kortele.lt) ir siųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui paštu, adresu A. Vivulskio g. 16, 03115 Vilnius, arba pateikti tiesiogiai atvykus į departamentą.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Prie prašymo pridedami dokumentai apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose (pagal konkrečią šeimos situaciją):

 • pilnamečio pareiškėjo asmens tapatybės dokumento kopija,
 • teismo sprendimo kopija dėl vaiko ar vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, jei tėvai yra išsiskyrę,
 • teismo sprendimo kopija dėl globėjo, rūpintojo paskyrimo, jei vaikas ar vaikai globojami, rūpinami,
 • teismo sprendimo kopija dėl įvaikinimo, jei vaikas ar vaikai įvaikinti,
 • ugdymo įstaigos, vykdančios pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo bei aukštojo mokslo nuolatinės studijų formos programą, pažymos kopija, jei vaikas pilnametis, tačiau mokosi.

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos arba notarų, arba seniūnų. Remiantis įstatymais, seniūnai seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje neatlygintinai atlieka notarinius veiksmus gyventojams, liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Prie prašymo pridedami dokumentai apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose (pagal konkrečią šeimos situaciją):

 • pilnamečio pareiškėjo asmens tapatybės dokumento kopija,
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotos pažymos apie nepilnamečio vaiko neįgalumo ar globojamo pilnamečio vaiko darbingumo lygį arba vaiko su negalia neįgaliojo pažymėjimo kopija;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotos slaugomo asmens specialiųjų poreikių nustatymo pažymos kopija;
 • teismo sprendimo kopija dėl globėjo, rūpintojo paskyrimo, jei vaikas ar vaikai yra globojami, rūpinami,
 • teismo sprendimo kopija dėl įvaikinimo, jei vaikas ar vaikai įvaikinti,
 • teismo sprendimo kopija dėl pilnamečio globojamo vaiko pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje bei globėjo, rūpintojo paskyrimo, taip pat dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;
 • teismo sprendimo kopija dėl vaiko ar vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, jei tėvai yra išsiskyrę;
 • pažyma apie šeimos narių deklaruotą gyvenamą vietą (kai vaikas su negalia yra pilnametis bei gyvena su tėvais).

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos arba notarų, arba seniūnų. Remiantis įstatymais, seniūnai seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje neatlygintinai atlieka notarinius veiksmus gyventojams, liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Savivaldybių socialiniai darbuotojai, padedantys asmenims teikti prašymus socialinei paramai gauti, savo kompetencijos ribose gali konsultuoti asmenis ir padėti pildyti prašymus bei patikrinti, kokių konkrečiai duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.

Jeigu savivaldybės darbuotojai, turintys suteiktą prieigą prie www.spis.lt sistemos, įsitikina, kad šeima atitinka Šeimos kortelės turėtojams keliamus reikalavimus, tokiu atveju prie prašymo papildomų dokumentų kopijų pridėti nereikia.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Ar vaikas dirba, ar vykdo savarankišką veiklą, prašymo pateikimo dieną tikrinama valstybės ir žinybiniuose registruose, todėl tai įrodančio dokumento pateikti nereikia. 

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Šiuo metu nėra galimybių tikslinti Šeimos kortelės duomenis po to, kai prašymas internetu jau pateiktas. Tokiu atveju pareiškėjas iš savo www.spis.lt paskyroje nurodyto elektroninio pašto turi kreiptis į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą dėl prašymo koregavimo.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Šeimos kortelė skiriama šeimai, kai trys ir daugiau vaikų faktiškai gyvena vienoje šeimoje. Jeigu du vaikai gyvena su tėčiu ir mama vienoje šeimoje, o trečias vaikas su savo mama kitoje šeimoje, tuomet nėra laikoma, jog šeima yra gausi, nepaisant to, kad asmuo turi tris vaikus, iš kurių vieno išlaikymui moka alimentus.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Budintis globotojas teisės gauti Šeimos kortelę neturi, nes jis nėra vaiko atstovas pagal įstatymą. Atkreipiame dėmesį, kad budintis globotojas ne globoja, o prižiūri vaikus ir už tai gauna nustatytą atlygį.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Pametus ar netyčia sugadinus Šeimos kortelę, galima pildyti naują prašymą naujai kortelei. Tai galima padaryti arba internetu www.spis.lt, arba teikti rašytinį prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui. Pametus arba netyčia sugadinus, nauja Šeimos kortelė išduodama nemokamai. Tačiau Šeimos kortelę sugadinus tyčiniais veiksmais, už naująją teks sumokėti iš asmeninių lėšų.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Šeimai nemokamai išduodama viena Šeimos kortelė, ant kurios nurodomi visų šeimos narių vardai ir pavardės. 

Vadovaujantis Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo 18 punktu „Vienoje kortelėje nurodomi ne daugiau kaip 6 šeimos narių vardai ir pavardės. Jei šeimą sudaro daugiau kaip 6 šeimos nariai, kortelę sudaro atitinkamas skaičius kortelių, kurių kiekvienoje yra nurodomi ankstesnėje (-ėse) kortelėje (-ėse) nenurodyti šeimos narių vardai ir pavardės bei kortelės brūkšninis kodas.“

Šeimos, kuriose yra daugiau nei 6 asmenys, turintys teisę naudotis kortele, gali gauti 2 a net 3 korteles, kurios laikomos pirmos kortelės tęsiniu ir turi tą patį identifikacinį numerį..

Antra ar paskesnė kortelė naudojama TIK vardinių nuolaidų teikimui, kai prašoma įrodyti visų šeimos narių tapatybes ir jų asmeninę teisę naudotis nuolaidomis. Nuskaitant šeimos kortelę kai taikomos nuolaidos šis kortelės tęsinys nenaudojamas.

Į kiekvieną paskesnę kortelę įrašomas pareiškėjas (mama,  tėtis ar globėjas) ir sekantys šeimos nariai.

Atnaujinta: 2019 10 10

Gimus dar vienam vaikui, gali būti teikiamas prašymas naujai kortelei. Kortelė pagaminama ir atsiunčiama nemokamai.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Šeimos kortelė galioja 5 metus nuo pagaminimo datos, bet ne ilgiau nei kortelės turėtojas turi į tai teisę.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Taip, Šeimos kortele gali naudotis kiekvienas šeimos narys, kurio vardas ir pavardė yra nurodyti ant kortelės. Kartu reikia pateikti asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą, moksleivio, studento, neįgaliojo pažymėjimą).

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Šeimos kortelė pagaminama ir atsiunčiama per 30 darbo dienų nuo teisės gauti kortelę patvirtinimo. Jeigu prašymas kortelei gauti buvo pildomas ne internetu, o raštu, tuomet kortelės pagaminimas ir atsiuntimas gali užtrukti šiek kiek ilgiau.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Jei užsakėte ir SPIS.lt rodo, kad jūsų prašymas patvirtintas ir kortelė gaminama, bet praėjus 30 kalendorinių dienų jos negavote, kortelės ieškokite PAŠTO SKYRIUJE kur laukia neįteiktos registruotos siuntos.

Jei ir ten nerandate – gali būti, kad jau grąžinta į SPPD, nes neatsiėmėte per 30 dienų. Tokiu atveju kreipkitės kortelės administruojančios institucijos nurodytais kontaktais Telefonas: +370 706 68271 , +370 706 64244, el. paštas: [email protected] ir ji jums bus atsiųsta ar įteikta vietoje.

Taip nutinka tada, kai atvykęs kurjeris negali įteikti jums kortelės, nes nieko neranda namuose.

2019-10-10

Kortelė aktyvuojama pirmą kartą ją panaudojus nuolaidai gauti.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Elektroninis laiškas yra informacinis, tačiau susipažinti su privatumo politika reikia, jeigu norite internetu teikti užklausas, prašymus.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Kitą kartą prisijungus prie www.spis.lt sistemos, jums vėl bus pateiktas klausimas, ar sutinkate su privatumo politika. Kai sutiksite, paslaugomis galėsite naudotis toliau.

 

Atnaujinta: 2019 08 21

Derybos

Nerandate atsakymų į Jums rūpimus klausimus?

Susisiekite su mumis ir mes atsakysime į Jums rūpimus klausimus. SUSISIEKTI!

Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymas 
2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1406

<…>
2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Gausi šeima – tėvai, globėjai (rūpintojai), kurie augina ir (ar) globoja (rūpina) tris ar daugiau vaikų iki 18 metų, taip pat susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų trys ar daugiau vaikų iki 18 metų, arba vienas iš tėvų ir jų trys ar daugiau vaikų iki 18 metų, taip pat jų nedirbantys ir savarankiškos veiklos nevykdantys nesusituokę ir savo vaikų neturintys pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, arba bendrojo ugdymo mokyklas baigę šių šeimų vaikai laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.

2. Šeima, prižiūrinti (slauganti) neįgalųjį, – šeima, kurioje kartu su globėju, kuriuo paskirtas vienas iš tėvų, gyvena asmuo, teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ir kuriam šioje srityje yra nustatyta globa, arba šeima, kurioje kartu su tėvais gyvena asmuo, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis.

3. Šeimos kortelė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuriame įrašytas šeimos kortelės turėtojo vardas, pavardė, kortelės identifikacinis numeris, arba į išmanųjį įrenginį atsisiunčiama mobilioji šeimos kortelės programa.

4. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.

3 straipsnis. Teisė į šeimos kortelę

1. Teisę į šeimos kortelę turi kiekvienas gausios šeimos narys arba šeimos, prižiūrinčios (slaugančios) neįgalųjį, narys (toliau – šeimos kortelės turėtojas):

1) tėvas, motina, globėjas (rūpintojas), jų sutuoktiniai ar vienas iš tėvų, kuris augina ir (ar) globoja (rūpina) tris ar daugiau vaikų arba prižiūri (slaugo) neįgalųjį;

2) kiekvienas vaikas, iki jam sukaks 18 metų; vyresni negu 18 metų vaikai ar buvę globojami vaikai, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 24 metai;

3) asmuo, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis ir kuris gyvena kartu su tėvais, – neapibrėžtą laikotarpį;

4) asmuo, teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ir kuriam šioje srityje yra nustatyta globa, gyvenantis kartu su globėju, kuriuo paskirtas vienas iš tėvų, – neapibrėžtą laikotarpį, išskyrus atvejus, kai įsiteisėja teismo sprendimas, kad tokiam asmeniui nustatyta globa toje srityje pasibaigia.

2. Teisę į šeimos kortelę praranda tie tėvai arba vienas iš tėvų, dėl kurių teismas priėmė sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo; globėjas ar rūpintojas, kurie teismo nutartimi nušalinti arba atleisti nuo globėjo ar rūpintojo pareigų; šeimyna, kuri jos dalyvių arba teismo sprendimu yra atleista nuo vaikų globėjo (rūpintojo) pareigų arba teismo sprendimu yra nušalinta nuo vaikų globėjo (rūpintojo) pareigų.

3. Vaikas, kuriam išduota šeimos kortelė, nepraranda teisės į šeimos kortelę šio straipsnio 1 dalyje nustatytu laikotarpiu, nors šią teisę prarado vienas iš tėvų, globėjas (rūpintojas), šeimynos dalyvis arba sumažėjo vaikų, sudariusių gausią šeimą, skaičius.

4. Tuo atveju, kai šeimos kortelę turintiems tėvams gimė vaikas arba vienas iš tėvų tapo vaiko globėju (rūpintoju), šis vaikas įgyja teisę į šeimos kortelę, nors šią teisę prarado kiti gausios šeimos vaikai.

5. Gausioms šeimoms ar šeimoms, prižiūrinčioms (slaugančioms) neįgalųjį, nemokamai išduodama viena šeimos kortelė. Prireikus kiti gausios šeimos ar šeimos, prižiūrinčios (slaugančios) neįgalųjį, nariai šeimos kortelę gali įsigyti vadovaujantis Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo nuostatomis.
<…>

Comments are closed.

Close Search Window